ACTIEVOORWAARDEN “ Debic Herstart Cashback 100 dagen (hierna “Actie”)

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie die georganiseerd wordt door FrieslandCampina Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Venecolaan 17, B-9880 Aalter en met ondernemingsnummer 0402.814.175 (hierna ”FrieslandCampina”.)

 2. Deze Actie start op 1 juni 2020 en eindigt op 30 november 2020 (middernacht). Bewijzen van aankoop kunnen nog opgeladen worden tot en met dinsdag 15 december 2020 (middernacht).

 3. Door hun deelname aan de Actie, verklaren de deelnemers akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden. FrieslandCampina kan deze voorwaarden eenzijdig wijzigen door een nieuwe versie online te plaatsen.

2. Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor alle foodservice professionals wiens wettelijke woonplaats in België of Groothertogdom Luxemburg gevestigd is. Definitie van foodservice professionals in deze actie: eigenaars van foodservice bedrijven zoals restaurants, bistro, café, patisserie, bakkerij. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig in België of het Groothertogdom Luxemburg alsook in het bezit te zijn van een rekeningnummer in België of het Groothertogdom Luxemburg. Enkel facturen van aankopen bij groothandels gelegen op grondgebied België en Luxemburg komen in aanmerking.

 2. Eén deelname per zaak gelinkt aan een uniek IBAN rekeningnummer voor de cashback van 100€ op de eerste 100L en één bijkomende deelname per zaak voor aankopen boven de 100L a rato van 0,20€/L, uitbetaald aan het einde van de actieperiode.

 3. Enkel zaken die voldoen aan de actievoorwaarden in punt 2.1 kunnen zich inschrijven. Onvolledige inzendingen en inzendingen zonder duidelijk leesbaar bewijs van aankoop worden niet in behandeling genomen. U ontvangt het geld op uw rekening binnen max 3 weken na het bereiken van de eerste schijf van 100L en binnen max 3 weken na het einde van de actieperiode voor de aankopen boven de eerste schijf van 100L. Door u te registreren op de website, gaat u akkoord met de actievoorwaarden.

 4. Gelieve het Highco call center te contacteren voor alle vragen betreffende de verwerking en terugbetaling van de aanvragen:

 • via telefoon op 02 / 352 03 90 van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u00

 • via mail op infolijn@highco.be

3. De actie

 1. Bij aankoop van 100L Debic producten*, ontvangt de deelnemende zaak een cashback van 100€. De deelnemende zaak kan de aankopen spreiden over de gehele actieperiode en hoeft dus niet het hele volume ineens aan te kopen. Voor aankopen bovenop de eerste schijf van 100L, ontvangt de zaak een cashback van 0,20€/L. Voor beide actieonderdelen geldt dat de aankopen binnen de actieperiode moeten vallen en dat er een geldig aankoopbewijs opgeladen wordt.

  Deelnemende Debic producten :
 • Debic room 40% 1L
 • Debic room 40% 2L
 • Debic room 40% 5L
 • Debic room 35% 2L
 • Debic room 35% 5L
 • Debic Culinaire Original 1L
 • Debic Culinaire Original 2L
 • Debic Culinaire Original 5L
 • Debic Culinaire Végétal 1L
 • Debic gesuikerde room 1l
 • Debic gesuikerde room 2L
 • Debic gesuikerde room in spuitbus 700ml
 • Debic Crème Brûlée 1L
 • Debic Tiramisu 1L
 • Debic Panna Cotta 1L
 • Debic Parfait 1L
 • Debic Crème caramel 1L
 • Debic Mousse au Chocolat 1L
 • Debic Crème Anglaise Boubon 1L
 • Debic Bakken&braden 1L
 • Debic Prima Blanca 2L
 • Debic Stand & Overrun 5L
 • Debic Duo 2L
 • Debic Végétop 1L
 • Debic Végétop gesuikerd 2L
 • Debic Gesuikerde room Gepasteuriseerd 5L

4. Hoe werkt het?

 1. Registreer u voor de actie op de actiewebsite via www.debic100.be . Hierbij dient u ook uw rekeningnummer door te geven voor het ontvangen van de cashback.

 2. Accepteer de voorwaarden.

 3. Laadt het bewijs van aankoop op op de website (bewijs van aankoop = scan of duidelijke foto van factuur met naam van uw zaak, aangekochte Debic producten en bedrag duidelijk zichtbaar).

 4. Facturen voor aankopen van deelnemende Debic producten van 1 juni 2020 tem 30 november 2020 zijn geldig voor deze actie en kunnen opgeladen worden tot en met dinsdag 15 december 2020 (middernacht).

5. Privacy

 1. Bij deelname dient u uw contactgegevens door te geven, zo niet, kunnen wij u niet contacteren en is deelname uitgesloten. De gegevens die bij de inschrijving worden meegedeeld, worden automatisch verwerkt en in een computerbestand opgeslagen. De inzameling van persoonsgegevens betreffende de deelnemer door FrieslandCampina is in de eerste plaats bedoeld om een goed verloop van de Actie te verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de winnaars in contact te treden. De deelnemer geeft FrieslandCampina uitdrukkelijk de toestemming om de meegedeelde gegevens hiervoor te gebruiken. De persoonsgegevens die worden doorgegeven voor deelname aan de wedstrijd worden verwerkt conform de Privacyverklaring van FrieslandCampina te vinden op https://privacy.frieslandcampina.com/nl/frieslandcampina-privacybeleid/.

 2. In zoverre de deelnemer dit heeft aangevinkt, zullen deze gegevens ook gebruikt worden voor promotionele doeleinden door middel van elektronische communicatie, zoals email en sms of om de deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van FrieslandCampina. Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan andere vennootschappen binnen de FrieslandCampina-groep of aan onze externe partners. Ingeval FrieslandCampina de persoonsgegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden, verbindt FrieslandCampina zich ertoe de deelnemers te contacteren om u zo de kans te geven u hiertegen te verzetten.

 3. De gegevens van de deelnemer worden opgeslagen tot drie maanden na de Actie of indien de promotionele doeleinden worden aangevinkt tot op het moment van uitschrijving. U hebt het recht om kosteloos uw gegevens in te zien, te verbeteren en te schrappen. U kan zich tevens ten allen tijde verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Het volstaat om daarvoor schriftelijk contact op te nemen met ons: FrieslandCampina t.a.v. Sarah De Meester, Schaessestraat 15, 9070 Destelbergen of privacybelgium@frieslandcampina.com.

 4. De deelnemer kan bij vragen of klachten steeds contact opnemen met ons op bovenstaand adres of per email privacybelgium@frieslandcampina.com. De deelnemer heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel (0)2 274 48 00.

6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Indien je ideeën of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op de Website plaatst of aan FrieslandCampina toestuurt via e-mail of anderszins, dan sta je er voor in dat de Materialen niet onrechtmatig zijn jegens derden en niet in strijd met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt. In het bijzonder sta je er voor in dat de Materialen, of enig onderdeel daarvan: (i) geen inbreuk maken op de rechten van derden; (ii) geen (gedeelte van) een afbeelding van (bekende) personen bevatten van wie de Deelnemer geen toestemming voor het gebruik van het portret heeft; (iii) geen materiaal bevatten waarop auteursrecht, merkrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten rusten en waarvoor de Deelnemer geen toestemming voor gebruik heeft; (iv) geen pornografisch materiaal bevatten of aanstootgevend, kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn of kunnen zijn.

  FrieslandCampina behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Materialen te weigeren te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan de deelnemer te melden. De Materialen en alle rechten daarop, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, worden bij deze onherroepelijk en zonder voorbehouden om niet overgedragen aan FrieslandCampina. Je doet hierbij voorts, voor zover rechtens mogelijk, afstand van zijn morele rechten met betrekking tot de Materialen. Indien en voorzover voor de hierboven bedoelde overdracht / afstand nadere (rechts)handelingen mochten zijn vereist, verbind je je hierbij nu reeds om alsdan (onverwijld en kosteloos) alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te zullen verlenen die nodig mocht zijn om bedoelde overdracht / afstand alsnog te effectueren of te formaliseren.
 2. De merken FrieslandCampina en andere merken gebruikt in deze Actie zijn geregistreerde merken van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

7. Aansprakelijkheid

 1. FrieslandCampina en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde prijzen.

 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege FrieslandCampina.

 3. FrieslandCampina kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onderbreking, een opschorting of het stopzetten van de Actie of die voortvloeit uit verkeerde, overgeslagen, onderbroken, gewiste of foutieve deelnames, voor een vertraagde werking of transmissie van de inschrijvingen, voor communicatiestoornissen, technische incidenten of (slechte) verbinding met de website. Wie zich verbindt met de website doet dit volledig op eigen verantwoordelijkheid.

 4. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt.

8. Klachten

FrieslandCampina behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze Actie te beslechten. Deze beslissingen zijn bindend. Elke klacht betreffende de Actie dient schriftelijk aan ons overgemaakt te worden ten laatste 20 dagen na het beëindigen van de Actie via post: FrieslandCampina Consumentenservice, Schaessestraat 15, 9070 Destelbergen of per email consumerservice@frieslandcampina.com. De poststempel dient als bewijs. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden. Elke klacht die na deze termijn verstuurd werd, zal niet in aanmerking genomen worden.

9. Diversen

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is FrieslandCampina gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

 2. Op deze Actie is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de deelnemer.

Opgemaakt te Lummen op 12 juni 2020.

Selecteer uw rol voor een op maat gemaakte ervaring.

Voor chefs
Voor bakkers

U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via het hoofdmenu.