Actievoorwaarden

“Online win-actie Debic Dessert campagne 2019” (hierna “Actie”)

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie die georganiseerd wordt door FrieslandCampina Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, met ondernemingsnummer 01070163 (hierna ”FrieslandCampina”). Deze Actie start op 17 oktober 2019 en eindigt op 30 november 2019 om middernacht.

 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden, die ook te vinden zijn op https://dessert.debic.com/nl/desserts/

 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u per e-mail/schriftelijk richten aan debic.nederland@frieslandcampina.com

 

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die gedurende de Actie in Nederland woont en werkzaam is in de horeca als chef en/of kok en/of een soortgelijk beroep (bijvoorbeeld souschef, kok, keukenhulp of leerling-kok).
  Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.

 2. Een deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de Actie. Er wordt slechts één prijs per adres toegekend.

 3. Medewerkers van FrieslandCampina en door FrieslandCampina ingeschakelde derden die betrokken zijn bij deze Actie zijn uitgesloten van deelname.

 4. Deelnemingsformulieren die onvolledig zijn, fouten bevatten, nagemaakt of vervalst zijn, zullen niet in aanmerking genomen worden.

 

Artikel 3 Actie

 1. Deze actie maakt deel uit van de Debic Dessert campagne 2019. Deelnemers die hun eigen creatie inzenden, gemaakt op basis van één of meerdere van onze Debic Desserten, maken kans op een unieke Debic branded KitchenAid t.w.v. €290. De actie wordt gecommuniceerd via de sociale media van Debic en loopt vanaf 17 oktober 2019 tot en met 30 november 2018.

 2. Deelnemers zenden hun creatie in op de website https://dessert.debic.com/nl/desserts/ Hier wordt gevraagd om volgende gegevens achter te laten: naam, voornaam, naam van de zaak, emailadres, een omschrijving van het ingestuurde gerecht, een foto van het ingestuurde gerecht.
  Deelnemers moeten voldoen aan volgende, vooraf bepaalde, actievoorwaarden:

 • De inzending moet ten minste 1 dessert van Debic bevatten, dit moet duidelijk vermeld worden in de ingrediëntenlijst en bereiding van het gerecht.

 • De inzending mag enkel worden ingediend door professionele chefs

 • De inzending moet een foto bevatten waarop de volledige creatie duidelijk zichtbaar is

 • De inzending moet een omschrijving van de creatie bevatten (incl. ingrediëntenlijst en bereiding)

 1. Enkel deelnemers die voldoen aan de actievoorwaarden worden in acht genomen om kans te maken op de prijs. De winnaar zal worden aangeduid door een jury van culinaire adviseurs van Debic.

 2. De jury bestaat uit volgende Culinaire Adviseurs van Debic: Sofie Vanderhasselt (BE), André van Dongen (NL), Timo Maier (DE)

 

Artikel 4 Prijzen

 1. Het prijzenpakket bestaat uit een KitchenAid keukentoestel ter waarde van €290.

 2. FrieslandCampina zal de prijswinnaars binnen een periode van maximaal 7 dagen na afloop van de Actie schriftelijk informeren. FrieslandCampina zal verder niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.

 3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of Actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of bij niet-afhaling van een prijs binnen een termijn van 6 weken na bekendmaking van de winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar, vervalt de prijs aan FrieslandCampina.

 4. Wie aan de Actie deelneemt en een prijs wint, zal zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie. Hij stemt ermee in dat zijn gegevens en afbeelding voor publicitaire activiteiten via alle media worden gebruikt tot 1 jaar na afloop van de Actie. FrieslandCampina is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden.

 

Artikel 5 Gebruik gegevens

1.Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige ­­­­­­­­­­gegevens te verstrekken over hun telefoonnummer, e-mailadres en de bedrijfsnaam waar zij werkzaam zijn. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. De gegevens die bij de inschrijving worden meegedeeld, worden automatisch verwerkt en in een computerbestand opgeslagen. De inzameling van persoonsgegevens betreffende de deelnemer door FrieslandCampina is in de eerste plaats bedoeld om een goed verloop van de Actie te verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de winnaars in contact te treden. De deelnemer geeft FrieslandCampina uitdrukkelijk de toestemming om de meegedeelde gegevens hiervoor te gebruiken. De persoonsgegevens die worden doorgegeven voor deelname aan de wedstrijd worden verwerkt conform de Privacyverklaring van FrieslandCampina te vinden op https://privacy.frieslandcampina.com/nl/frieslandcampina-privacybeleid/.

 1. In zoverre de deelnemer dit heeft aangevinkt, zullen deze gegevens ook gebruikt worden voor promotionele doeleinden door middel van elektronische communicatie, zoals email en sms of om de deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van FrieslandCampina. Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan andere vennootschappen binnen de FrieslandCampina-groep of aan onze externe partners. Ingeval FrieslandCampina de persoonsgegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden, verbindt FrieslandCampina zich ertoe de deelnemers te contacteren om u zo de kans te geven u hiertegen te verzetten.

 2. De gegevens van de deelnemer worden opgeslagen tot drie maanden na de Actie of indien de promotionele doeleinden worden aangevinkt tot op het moment van uitschrijving. U hebt het recht om kosteloos uw gegevens in te zien, te verbeteren en te schrappen. U kan zich tevens te allen tijde verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Het volstaat om daarvoor schriftelijk contact op te nemen met ons: FrieslandCampina t.a.v. Joost van der Werf, Stationsplein 4 3818LE Amersfoort

 3. De deelnemer kan bij vragen of klachten steeds contact opnemen met ons op bovenstaand adres of per email debic.nederland@frieslandcampina.com. De deelnemer heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Indien je ideeën of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op de Website plaatst of aan FrieslandCampina toestuurt via e-mail of anderszins, dan sta je ervoor in dat de Materialen niet onrechtmatig zijn jegens derden en niet in strijd met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt. In het bijzonder sta je er voor in dat de Materialen, of enig onderdeel daarvan: (i) geen inbreuk maken op de rechten van derden; (ii) geen (gedeelte van) een afbeelding van (bekende) personen bevatten van wie de Deelnemer geen toestemming voor het gebruik van het portret heeft; (iii) geen materiaal bevatten waarop auteursrecht, merkrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten rusten en waarvoor de Deelnemer geen toestemming voor gebruik heeft; (iv) geen pornografisch materiaal bevatten of aanstootgevend, kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn of kunnen zijn.

  FrieslandCampina behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Materialen te weigeren te verwijderen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan de deelnemer te melden. De Materialen en alle rechten daarop, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, worden bij deze onherroepelijk en zonder voorbehouden om niet overgedragen aan FrieslandCampina. Je doet hierbij voorts, voor zover rechtens mogelijk, afstand van zijn morele rechten met betrekking tot de Materialen. Indien en voorzover voor de hierboven bedoelde overdracht/ afstand nadere (rechts)handelingen mochten zijn vereist, verbind je je hierbij nu reeds om alsdan (onverwijld en kosteloos) alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te zullen verlenen die nodig mocht zijn om bedoelde overdracht/ afstand alsnog te effectueren of te formaliseren.
 2. De merken FrieslandCampina en andere merken gebruikt in deze Actie zijn geregistreerde merken van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. FrieslandCampina en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde prijzen.

 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

 3. FrieslandCampina kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onderbreking, een opschorting of het stopzetten van de Actie of die voortvloeit uit verkeerde, overgeslagen, onderbroken, gewiste of foutieve deelnames, voor een vertraagde werking of transmissie van de inschrijvingen, voor communicatiestoornissen, technische incidenten of (slechte) verbinding met de website. Wie zich verbindt met de website doet dit volledig op eigen verantwoordelijkheid.

 4. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.

 

Artikel 8 Klachten

FrieslandCampina behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze Actie te beslechten. Deze beslissingen zijn bindend. Elke klacht betreffende de Actie dient schriftelijk aan ons overgemaakt te worden ten laatste 20 dagen na het beëindigen van de Actie via post: FrieslandCampina Consumentenservice, Postbus 640, 3800AP Amersfoort. De poststempel dient als bewijs. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden. Elke klacht die na deze termijn verstuurd werd, zal niet in aanmerking genomen worden.

 

Artikel 9 Diversen

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is FrieslandCampina gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

 2. Op deze Actie is het Nederlandse recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de deelnemer.

Selecteer je rol voor een op maat gemaakte ervaring.

Voor chefs
Voor bakkers

Je kunt je voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via het hoofdmenu.