Warunki i Zasady

Jak wziąć udział

1. Uczestnictwo w naszych losowaniach nagród i konkursach jest darmowe i nie jest wymagany żaden zakup, aby wziąć w nich udział.

2. FrieslandCampina (Debic) nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które zostały zagubione, niepoprawnie uzupełnione, uszkodzone lub opóźnione w dostarczeniu niezależnie od powodów w tym np.: błędu poczty, błędów lub uszkodzeń sprzętu, usterek technicznych, systemowych, uszkodzeń satelity, sieci, serwera lub jakiegokolwiek uszkodzenia oprogramowania hardware lub software.

3. Przesyłając swoje zgłoszenie wyrażasz zgodę na zawarte tutaj Warunki i Zasady.

4. FrieslandCampina (Debic) zastrzega sobie prawo do odmowy udziału lub odmowy przyznania nagrody każdemu, kto naruszy niniejsze warunki.

Zasady kwalifikacji do konkursu

5. Nasze losowania i konkursy są otwarte dla wszystkich uczestników.

6. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych przed wejściem. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników poniżej 18 roku życia zgadzają się na niniejsze Warunki i Zasady w imieniu uczestnika.

7. Przysługuje jedynie jedno zgłoszenie na osobę.

8. Zgłaszając się do konkursu potwierdzasz, że kwalifikujesz się do uczestnictwa i możesz ubiegać się o jakąkolwiek nagrodę, którą możesz wygrać. FrieslandCampina (Debic) może wymagać przedstawienia dowodu, że kwalifikujesz się do udziału w losowaniu nagród lub konkursie.

9. FrieslandCampina (Debic) zastrzega sobie wszelkie prawa do dyskwalifikacji użytkownika, jeśli jego zachowanie jest sprzeczne z duchem lub intencją losowania nagród lub konkursu.

Losowanie

10. Zwycięzca zostanie wybrany w drodze losowania przeprowadzonego w procesie komputerowym. FrieslandCampina (Debic) wylosuje zwycięzcę raz do roku.

11. Zwycięzca zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie (na dane podane przy zgłoszeniu) w ciągu 7 dni od wyboru i musi podać adres pocztowy, aby odebrać nagrodę. Jeśli zwycięzca nie odpowie FrieslandCampina (Debic) w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia, nagroda zwycięzcy przepadnie, a FrieslandCampina (Debic) będzie uprawniona do wyboru innego zwycięzcy zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

12. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu 30 dni od odpowiedzi do FrieslandCampina (Debic).

13. Nagroda jest niewymienialna, niezbywalna i nie jest oferowana alternatywa pieniężna. FrieslandCampina (Debic) zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o równej lub wyższej wartości, jeśli wymagają tego okoliczności pozostające poza kontrolą FrieslandCampina (Debic).

14. FrieslandCampina (Debic) zastrzega sobie prawo do unieważnienia, anulowania, zawieszenia lub zmiany promocji, jeśli okaże się to konieczne.

Ochrona danych i publikacja

15. FrieslandCampina (Debic) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności i będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami i Zasadami oraz Polityką Prywatności FrieslandCampina (Debic), która jest dostępna na naszej stronie internetowej: https://privacy.frieslandcampina.com/