Actievoorwaarden -  13-07-2021

FrieslandCampina Professional Actievoorwaarden: gratis Debic® Cream Plus Mascarpone sample

Artikel 1– Algemeen

 1. Deze voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie om een gratis Debic® Cream Plus Mascarpone 1 L verpakking te ontvangen (zie tevens Debic.com/nl-nl), (hierna de “Actie”). Dit is een actie van FrieslandCampina Nederland B.V., gevestigd te Stationsplein 4, Amersfoort Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01070163 (hierna: “FrieslandCampina”). De Actie loopt van 6 september 2021 tot en met 31 december 2021 (hierna de “Actieperiode”).

 2. Door mee te doen aan de Actie verklaren deelnemers akkoord te gaan met de Voorwaarden.

 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om op ieder moment de Actie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken en/of de Voorwaarden aan te passen, mochten de omstandigheden dit vereisen, zonder dat FrieslandCampina op enige wijze tot schadevergoeding of een compensatie gehouden is jegens de deelnemers.

 4. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over de Actie, neemt u alstublieft contact op door een mail te sturen naar debic.nederland@frieslandcampina.com.

Artikel 2 – Uitleg Actie

Tijdens de Actieperiode kunnen Foodservice Professionals, die werkzaam zijn in de Nederlandse Horeca, één gratis sample (1 L verpakking) van Debic® Cream Plus Mascarpone aanvragen. Met “Foodservice Professionals” in deze Voorwaarden wordt verstaan: personeel en/of eigenaars van foodservice bedrijven zoals restaurants, hotels en/of cafés.

U kunt het sample als volgt aanvragen:

 1. Scan de QR-code in de campagne uitingen of ga naar www.debic.com/nl-nl/sample-cream-plus.

 2. Vul het aanvraag formulier in.

 3. Ga akkoord met de privacy policy en deze Voorwaarden.

 4. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag per email. U aanvraag wordt zo spoedig mogelijk verwerkt.

 5. U ontvangt een bericht per email als het gratis sample is toegewezen of afgewezen door FrieslandCampina.

 6. Het sample zal binnen één maand in koelhoudende verpakking aangeboden worden door onze partner DPD of aangeboden worden in gepast transport via onze Nederlandse trade partners.

Artikel 3 – Sample pakket

Het gratis sample pakket bestaat uit:

 • 1 x Debic® Cream Plus Mascarpone 1L verpakking; en

 • 1 x flyer van Debic® Cream Plus Mascarpone

Artikel 4 - Deelname

 1. Deelname aan de Actie staat open voor F****oodservice Professionals, werkachtig in Nederland tijdens de Actieperiode.

 2. FrieslandCampina behoudt het recht voor om deelnemers een sample te weigeren en heeft geen enkele verplichting om een sample te verstreken. Daarnaast worden de samples alleen in Nederland bezorgd.

 3. Een horecalocatie kan eenmalig deelnemen aan de Actie en één gratis sample Debic® Cream Plus Mascarpone aanvragen. Het is niet mogelijk om meerdere werknemers van dezelfde horeca gelegenheid een gratis sample te laten aanvragen.

 4. Het sample pakket is persoonsgebonden. FrieslandCampina biedt geen enkele mogelijkheid aan de deelnemers om hun sample in te ruilen, te verhandelen aan derde partijen, of te verruilen voor geld en/of andere prijzen/items van een gelijke/vergelijkbare waarde.

 5. Het sample zal door DPD twee maal aangeboden worden. Indien er niemand aanwezig is, zal het pakket na twee maal aangeboden te zijn, retour worden gestuurd naar TDL Group. Zij zullen FrieslandCampina benaderden of het sample nogmaals verstuurd dient te worden.

 6. Indien de aanvrager het sample weigert, of de sample waar de deelnemer voor in aanmerking komt wegens een andere reden niet wordt toegekend, wordt het sample teruggenomen door FrieslandCampina.

 7. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.

 8. FrieslandCampina heeft het recht om deelnemers te diskwalificeren of uit te sluiten van deelname, indien zij zich gedragen op een manier die in strijd is met de Voorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat) of indien zij incomplete, onjuiste gegevens verstrekken, misleidende details of informatie die in strijd is met de wet aanleveren, of wanneer zij onrechtmatig handelen jegens FrieslandCampina of derde partijen.

Artikel 5 – Het gebruik van gegevens

 1. Deelnemers zijn verplicht om hun juiste en volledige naam, achternaam, adres, bedrijfsnaam, beroep en emailadres aan te leveren. Onjuiste of incomplete inzendingen zullen niet in behandeling worden genomen.

 2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk behandelen en conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Meer informatie over de manier waarop FrieslandCampina persoonlijke data verwerkt, is terug te vinden in het FrieslandCampina Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of is gepubliceerd bij het aanvraagformulier). 3. Door deel te nemen aan de Actie, geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming om zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatiedoeleinden in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van de deelnemers over het versturen van een sample.

 3. De door deelnemers verstrekte naam en adresgegevens worden ten behoeve van FrieslandCampina verzameld.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. FrieslandCampina, de door haar aangewezen hulppersonen, en/of derde partijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde samples.

 2. Ondanks het feit dat FrieslandCampina haar uiterste best doet voor het managen van de website(s) en het organiseren van de Actie, kan verstrekte en/of getoonde informatie incompleet zijn of onjuist. Printfouten, spelfouten, typefouten of andere vergelijkbare fouten die zijn gemaakt in het gepubliceerde materiaal, van welke soort dan ook, kunnen niet tegen FrieslandCampina worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 – Slotbepalingen

De merken “FrieslandCampina” en “Debic” zijn geregistreerde merken van FrieslandCampina. Het is niet toegestaan om deze Voorwaarden, of delen hiervan, te verveelvoudigen of publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 – Diversen

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze Voorwaarden.