ACTIEVOORWAARDEN “Horeca Expo ACTIE gratis inkom tickets ” (hierna “Actie”)

1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie met gratis tickets voor Horeca Expo door FrieslandCampina Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Venecolaan 17, B-9880 Aalter en met ondernemingsnummer 0402.814.175 (hierna ”FrieslandCampina”.)

2. Deze Actie start op 30 oktober november 2023 en eindigt op 16 november 2023 om [middernacht] of zodra de voorraad tickets op is. De Actie staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Dominique COURBOIN, Broederminstraat 40, 2018 Antwerpen.

3. Door hun deelname aan de Actie, verklaren de deelnemers akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden. FrieslandCampina kan deze voorwaarden eenzijdig wijzigen door een nieuwe versie online te plaatsen.

2. Deelname

1. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen wiens wettelijke woonplaats in België gevestigd is. Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben voor hun deelname aan de Actie.

2. Een deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de Actie. Er worden max 2 codes per adres toegekend.

3. Medewerkers van FrieslandCampina en door FrieslandCampina ingeschakelde derden die betrokken zijn bij deze Actie zijn uitgesloten van deelname.

3. Actie

1. De Actie is gerelateerd aan de Horeca Expo vakbeurs, die plaatsvindt van 19 t/m 22 november 2023 in evenementenhal Flanders Expo te Gent, België.

2. Klanten kunnen gratis registratiecodes aanvragen via een webformulier. Frieslandcampina stelt 50 x 2 gratis codes ter beschikking op basis van het principe de eerste 50 aanvragers krijgen de tickets. Dit wordt gecontroleerd op basis van dag en uur van aanmelding via het webformulier https://www.debic.com/nl-be/horeca-expo-code. De aanvragers krijgen hun codes per mail toegestuurd, ten laatste 2 dagen voor de start van de beurs. De aanvragers die te laat waren of niet in aanmerking komen, krijgen of een melding via de een pop-up of een e-mail.

4. Aanbod

1. Het aanbod bestaat uit 50 x 2 gratis  registratiecodes voor toegang tot Horeca Expo.

2. De eerste 50 aanvragers ontvangen hun 2 codes per mail, ten laatste 2 dagen voor de start van de beurs.

3. De codes zijn persoonsgebonden. De prijs is niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en er wordt geen alternatief in contanten geboden.

5. Gegevensbescherming en publiciteit

FrieslandCampina (Debic) streeft ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van FrieslandCampina (Debic) dat beschikbaar is op onze website: https://privacy.frieslandcampina.com/nl

6. Klachten

FrieslandCampina behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze Actie te beslechten. Deze beslissingen zijn bindend. Elke klacht betreffende de Actie dient schriftelijk aan ons overgemaakt te worden ten laatste 20 dagen na het beëindigen van de Actie via post: FrieslandCampina Consumentenservice, Schaessestraat 15, 9070 Destelbergen of per email consumerservice@frieslandcampina.com. De poststempel dient als bewijs. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden. Elke klacht die na deze termijn verstuurd werd, zal niet in aanmerking genomen worden.

7. Diversen

1. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is FrieslandCampina gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

2. Op deze Actie is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de deelnemer.

Opgemaakt te Lummen op 15 oktober 2023.